Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Bridal Kimono
Sort By:
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Botan on Black" Vintage Japanese Kakeshita

Designer's Hanko

Our Price: $500.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Casacade Floral" Vintage Japanese Kakeshita

Hidden Peacock

Our Price: $400.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Colorful Cranes" Vintage Japanese Kakeshita

Soft Pink - Unusual

Our Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Couched Crane" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Amazing Embroidery

Our Price: $500.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Designer Wave" Vintage Japanese Kakeshita

Signed by the artist

Our Price: $500.00
Sale Price: $449.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Embroidered Elegance" Vintage Japanese Kakeshita

So much embroidery

Our Price: $400.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Festive Bouquet" Vintage Japanese Kakeshita

Crane Jacquard

Our Price: $400.00
"Floral Carts" Wedding Kimono (Kakeshita) "Floral Carts" Wedding Kimono (Kakeshita)

Elaborately embroidered

Our Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Floral Collage" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Layers and Tassels

Our Price: $500.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Floral Cranes" Vintage Japanese Kakeshita

Spring Colors

Our Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Gold Fans" Vintage Uchikake

Dramatic Display

Our Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Green Satin" Antique Wedding Kimono (Uchikake)

Unusual Elements

Our Price: $600.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Holiday Royale" Vintage Japanese Kakeshita

Christmas Colors

Our Price: $400.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Lucky Charms" Vintage Japanese Kakeshita

Lots of Glitter

Our Price: $400.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Noshi Ribbons" Vintage Japanese Kakeshita

Five blank crests

Our Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Peacock Pair" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Lanscape Design

Our Price: $600.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Peony Rainbow" Vintage Japanese Kakeshita

Shorter Sleeves

Our Price: $400.00
"Pine and Dandy" Wedding Kimono (Kakeshita) "Pine and Dandy" Wedding Kimono (Kakeshita)

Auspicious symbols

Our Price: $400.00
vintage japanese kimono, formal kimono, wedding kimono, kakeshita, uchikake, silk kimono, formal kimono, long sleeve kimono, furisode, japanese wedding, bride kimono, bridal kimono "Satin Phoenix" Vintage Japanese Kakeshita

Luxurious Silk

Our Price: $400.00
"Teal Beauty" Uchikake Wedding Kimono "Teal Beauty" Uchikake Wedding Kimono

Dazzling

Our Price: $700.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Waves of Joy" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Embroidered Cranes

Our Price: $400.00